بررسی سیاست های تأمین‌مالی شرکت‌ها بر اساس تئوری حرکت

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از جمله گام‌هایی است که به منظور تعیین ترکیب مناسب برای ساختار سرمایه برداشته شده‌است، تئوری‌های مطرح شده در  این زمینه است. یکی از این موارد، حرکت همگام با بازار است که پژوهش حاضر در پی بررسی این تئوری در رابطه با شرکت‌های ایرانی است. تئوری حرکت همگام با بازار، وضعیت کنونی ساختار سرمایه شرکت، را برآیند آثار انباشته تلاش‌های شرکت برای هم‌گام‌سازی خود با شرایط بازار می‌داند. برای این منظور 225 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی 9 سال مورد بررسی قرار گرفته است و علاوه بر استفاده از تحلیل رگرسیونی، با توجه به مزایا و کاربردهای تجزیه و تحلیل هوش مصنوعی این روش نیز مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از معناداری ارتیاط بین اندازه، نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری و سودآوری با تغییرات نسبت بدهی می‌باشد. همچنین مقایسه نتایج حاصل از روش‌های آماری یاد شده حاکی از قدرت توضیح پذیری بالاتر مدل در تحلیل هوش مصنوعی نسبت به تحلیل رگرسیون است.

کلیدواژه‌ها