ارائه الگویی برای اندازه­گیری ریسک دارایی­های ارزی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی، استاد­یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دکترای مدیریت مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

3 دانش­آموخته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (VaR) در سال‌ 1389 و بصورت روزانه می‌پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی روزهای سال 1389 با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه‌گیری شده است. فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن روند ریسک دارایی­های ارزی طی روز­های سال 1389 بوده است. قلمرو مکانی تحقیق با ‌توجه به موضوع مورد بررسی بانک ملت و قلمرو زمانی تحقیق سال‌ 1389 می­باشد. متغیر مورد بررسی در این تحقیق دارایی­های ارزی بانک ملت می­باشد. داده­های پژوهش از سامانه آماری بانک ملت استخراج شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقدار احتمال معنی‌داری آزمون t مقایسه دو گروه مستقل، ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت دارای روند افزایشی است. لذا فرضیه محقق مبنی بر افزایشی بودن ریسک دارایی­های ارزی بانک تایید می‌شود. همچنین با استفاده از مدل تحلیل رگرسیون، با حضور اندیس زمان بعنوان متغیر پیشگو، ریسک دارایی­های ارزی (ارزش در معرض خطر) برازش شده است؛ که نتایج نشان دهنده مقبولیت مدل برازش شده می­باشد.

کلیدواژه‌ها