عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه­ آزاد ارس و اولویت­بندی آن­ها

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد- تبریز

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

چکیده

هدف از پژوهش، تعیین عوامل موثر بر جذب سرمایه­گذاری در منطقه­ی آزاد ارس می­باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. ابزار پژوهش پرسشنامه بوده و شامل 5 متغیر است. جامعه­ی آماری، عبارت از پرسنل قراردادی، رسمی(کارشناسان) و مسئولان اجرایی سازمان منطقه­ی آزاد ارس، سرمایه­گذاران و نیز دیگرصاحب نظران در این زمینه، حدوداً 350 نفر می­باشند که حجم نمونه­ی انتخابی بر اساس جدول مورگان 191 نفر انتخاب می­گردد. برای آزمون فرضیه­ها از نرم افزار SPSS16 و روش آماری T-test استفاده گردید. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد ارس، اولویت بندی و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل اثرگذار بر جذب سرمایه با استفاده از نرم­افزار Expert Choice و از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده گردید.
طبق نتایج بدست آمده همة موارد (عامل امکانات، عامل قوانین و مقررات، عامل سیاستگذاری، عامل مدیریت، عامل مکان‌یابی) از جمله عوامل مؤثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد ارس محسوب می­شوند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مبین این نکته است که اثر سوء سیاستگذاریهای دولت در سطح کلان جامعه و عدم شفافیت و کارایی پاره­ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد به ترتیب با ضریب اولویت1290/0 و 1230/0 ، مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های داخلی و خارجی محسوب می­شود. عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت 1119/0، کمبود امکانات زیربنایی و خدمات عمومی در منطقه آزاد ارس با ضریب اولویت 1085/ 0 و مکانیابی  با ضریب 0986/0 در رده های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها