بکارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس) در پیش بینی وضعیت آتی شرکتها در تابلوهای بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی

2 کارشناس ارشد مهندسی مالی دانشگاه امیر کبیر

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

جابجایی و تغییرات در تابلوهای بورس اوراق بهادار بیانگر وضعیت شرکت در بازار سهام می باشد.  از این رو پیش بینی وضعیت آتی سهام در تابلوهای بورس، یکی از مسائل با اهمیت در انتخاب سهام است.
این پژوهش به دنبال بررسی توانایی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (سلسله مراتبی فازی (FAHP) وتاپسیس(TOPSIS)) در پیش بینی وضعیت آتی شرکت ها در تابلوهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
نتایج تحقیق نشان می دهدکه سرمایه ثبت شده شرکت و جریان های نقدی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیش بینی وضعیت آتی شرکت ها هستند. همچنین توانایی پیش بینی وضعیت آتی شرکت ها در تابلوهای بورس توسط تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره 73.3 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها