غربال سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تصمیم­گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه­سازی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه حسابداری، مرودشت، ایران

2 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا تهران، ایران

3 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا تهران، ایران

چکیده

موضوع مورد بحث در این تحقیق، غربال با استفاده از تصمیم­گیری چندمعیاره، منطق فازی و بهینه­سازی می­باشد. در این تحقیق از دو دسته معیار عمومی تحت عناوین سلامت مالی در سال قبل و معیار موفقیت بازار در سال جاری استفاده شده است. برای معیار عمومی سلامت مالی، هفت نسبت مالی و برای معیار عمومی موفقیت بازار، دو معیار حداکثر ریسک و بازده­ای برای سه سال مالی در نظر گرفته شد که در ابتدا با استفاده از روش AHP، کارشناسان بورس اوراق بهادار تهران به این معیارها رتبه داده­اند و با ماتریس مقایسه­ی زوجی، وزن این معیارها به­دست آمده است و سپس با استفاده از توابع عضویت فازی مقادیری از 0 تا 1 به معیارهای این تحقیق اختصاص داده شده است. سه فرمول شناخته شده در این تحقیق برای جمع هر دو دسته معیار استفاده شده­اند و در نهایت شرکت­هایی که حداقل در دو فرمول بیشترین مقدار را داشته باشند، از غربال عبور کرده­اند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که همبستگی قابل ملاحظه­ای بین معیار موفقیت بازار شرکت و سلامت مالی وجود دارد. در این تحقیق از روش بهینه­سازی نیز استفاده شده است. با این روش دیگر نیازی به اظهار­نظر کارشناسان وجود نخواهد داشت و وزن معیارها با الگوی ارائه شده محاسبه شده است.  

کلیدواژه‌ها