به کارگیری رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره­ فازی در ارزیابی سهام و تشکیل پرتفلیو

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مالی، دانشگاه علوم اقتصادی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی تهران

چکیده

مسئله ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است و مجموعه فازی یک ابزار قدرتمند برای مقابله با عدم قطعیت مربوط به متغییرهای بازارهای مالی و رفتار سرمایه‌گذاران می‌باشد. این مقاله یک شیوه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه فازی[i] (FMCDM) برای ارزیابی 10 سهم از بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل سبد سهام را ارائه می دهد. روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی فازی[ii] (FAHP) برای مشخص نمودن وزن معیارها برطبق اولویت‌های دو سرمایه‌گذار به کار گرفته شده است. عملکرد گزینه‌های سرمایه‌گذاری نسبت به هر معیار به وسیله عبارات کیفی کلامی[iii] بررسی می‌شود و در انتها نسبت‌های مناسب هر سهم در پرتفلیو بر پایه ارزیابی عملکرد هر گزینه،  پیشنهاد می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که نرخ بازده مورد انتظار سالانه پرتفلیو تشکیل شده به کمک روش فوق بیشتر از بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 89  می‌باشد.

کلیدواژه‌ها