تحلیل اقتصادی طرح‌های سرمایه گذاری در سیستم بانکی با رویکرد فازی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی.

2 کارشناس اداره تحقیق و توسعه بانک توسعه صادرات ایران

چکیده

در تحلیل های کلاسیک طرحهای سرمایه گذاری، فرض بر قطعی و معین بودن داده های مربوط به طرح می باشد. از آنجا که داده های مالی و نیز نرخ سود مورد انتظار طرح به آینده مربوط شده و بنابراین با عدم قطعیت مواجه می باشند، نتیجه این ارزیابی ها واقعی نخواهد بود. هدف اصلی این تحقیق به کارگیری قابلیتهای نظریه فازی در مواجهه با این عدم قطعیت می باشد. بدین منظور می توان به جای هرعدد قطعی و با کاربرد نظریه فازی، یک عددفازی را مورد استفاده قرار داد. این اعداد قابلیت نمایش یک عدد قطعی رادر سه وضعیت کمترین مقدار ممکن، محتمل ترین مقدار و بیشترین مقدار ممکن دارا می باشند. همچنین تکنیک خالص ارزش فعلی با رویکرد فازی توسعه یافته است تا با استفاده از داده های فازی طرح بتوانند درتحلیل اقتصادی آن به کار رود. نتایج نهائی، به جای اعداد قطعی، اعداد فازی خواهند بود که به تصمیم گیرنده بینش وسیع تری درمورد خروجی های ممکن می دهند. همچنین ازآنجا که نتایج نهائی اعدادفازی می باشند، مقایسه بین پروژه های مختلف به قسمی متفاوت صورت می گیرد.  روش رتبه بندی ارائه شده دراین تحقیق به مقایسه پروژه های مختلف در حالت فازی پرداخته و به تصمیم گیرنده درانتخاب اقتصادی ترین طرح سرمایه گذاری یاری می رساند و نتایج تحقیق، این امر را تائید نموده است.

کلیدواژه‌ها