بررسی رفتار قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوری آشوب

نویسندگان

1 استادیار مدیریت مالی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه الزهراء

چکیده

سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می‌دهند که می‌تواند در توجیه بسیاری از پدیده‌های مالی و اقتصادی، که به نظر تصادفی می‌رسند، بکار گرفته شود. تئوری آشوب یک راه جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم‌های غیرخطی پویا در بازارهای مالی و پویا پیشنهاد می کند. این تحقیق با استفاده از تئوری آشوب و بزرگترین توان لیاپونوف رفتار قیمت سهام 31 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را که دارای بالاترین حجم معاملات و ارزش بازار در طی سال های 1380 تا 1388 می‌باشد را از لحاظ آشوبگونگی مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش جهت تخمین توان لیاپونوف از دو الگوریتم رزن اشتاین و الگوریتم تیلور بهره جسته و نتایج حاصل از این دو الگوریتم بیانگر وجود آشوبگونگی در سری زمانی قیمت ها است. این نتیجه بر ناکارایی بازار سهام و در نتیجه قابلیت پیش بینی آن دلالت می کند.

کلیدواژه‌ها