بررسی ناپایداری سود و قابلیت پیش بینی سود آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

تحقیق حاضر با مطالعه رابطه بین سودهای ناپایدار فعلی شرکت­ها با قابلیت پیش­بینی سودهای آتی سعی دارد، تعیین نمایید ناپایداری سود به چه صورت بر انتظارات سرمایه­گذاران در مورد سودهای آتی اثر می­گذارد. به عبارت دیگر، آیا می­توان از سودهای ناپایدار فعلی جهت پیش­بینی سودهای آتی استفاده نمود؟ بطور منطقی انتظار می­رود، که روند فعلی شرکت­ها درآینده نیز ادامه خواهد یافت.
برای انجام این تحقیق، از داده­های 120 شرکت، از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1382 تا 1387 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از تجزیه و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است.
نتایج تحقیق بیانگر آنست، که بین سودهای ناپایدار فعلی و قابلیت پیش­بینی سودهای آتی رابطه معنی­دار و معکوسی وجود دارد. نتایج همچنین حاکی از آنست، با کسر اقلام تعهدی از سود عملیاتی، قابلیت پیش­بینی افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها