بررسی کارایی شرکتهای سرمایه گذاری به کمک معیارهای شارپ، ترینر و... و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد پرتفوی آنها

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی- دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این پژوهش به تحلیل کارایی مدیریت پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1384-1387 به کمک معیارهای شارپ، ترینر، جنسن،M2 و نسبت ارزیابی پرداخته شده است.همچنین بمنظور تحلیل بهتر، اثر عوامل اقتصادی نیز که در گزارشات ماهانه بانک مرکزی ذکر می شوند بر پرتفوی آنها بررسی شده است. نتایج تحلیلهای آماری با در نظر گرفتن پیش فرضهای لازمه نشان داد که برخی از شرکتهای سرمایه گذاری توانسته اند کارایی بهتری در مدیریت پرتفوی خود نسبت به بازار کسب کنند، بطوری که می توان بیان داشت در شرایطی که بازار تحت تاثیر بحران مالی قرار دارد سرمایه گذاری در اینگونه شرکت‌ها بهتر از تحصیل سهام سایر شرکتها و تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری بصورت انفرادی است.در ارتباط با اثر عوامل اقتصادی نیز تحلیل رگرسیون پیشرونده نوسانات نرخ ارز را موثرترین عامل بر بازده اینگونه شرکتها شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها