اولویت­بندی عوامل موثر در بکارگیری اوراق مشتقه

نویسندگان

1 عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدعلی آبادکتول

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول

چکیده

در این پژوهش عوامل موثر بر به­کارگیری اوراق مشتقه در بازار مالی ایران بررسی شده و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد رتبه­بندی و اولویت­گذاری قرار گرفته است. در بازارهای معتبر دنیا، اوراق مشتقه بسیار مورد توجه سرمایه­گذاران بوده و حجم بالایی از معاملات به این ابزارها مربوط می­باشد. مهمترین کارکرد این ابزارها, علاوه بر کسب بازدهی، کمک به مدیریت ریسک سرمایه­گذاران و واحدهای تجاری است. در بازار مالی ایران اوراق مشتقه در سطح بسیار محدود و اندک مورد معامله قرار گرفته و عملاً بازار مالی و سرمایه ایران از منافع بسیار فراوان این ابزارها محروم است. در این پژوهش عوامل مورد سنجش در چهار گروه قرار گرفت که به ترتیب میزان اهمیت بر اساس نتایج حاصله شامل عوامل قانونی، عوامل ساختاری و فنی، عوامل فقهی و عوامل مربوط به سرمایه­گذاران می­باشند. توجه به این عوامل و برطرف نمودن عوامل محدودیت باعث رونق در به­کارگیری ابزارهای مالی می­شود.

کلیدواژه‌ها