بررسی تأثیر عوامل فصلی وایام مذهبی بر تغییرات شاخص

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات تقویمی بر بازده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای این منظور اثرات تقویمی در دو بخش، اثر ماه‌های سال و اثر روزهای هفته تقسیم‌بندی گردیده‌اند. سپس با استفاده از دو روش آمار تست علامت و آزمون فریدمن به آزمون داده‌های مرتبط با بازده بورس اوراق بهادار تهران برمبنای (7) شاخص قیمت کل ، مالی، صنعت،پنجاه شرکت برتر و سه صنعت با بالاترین ارزش بازار در دوره زمانی 1380 لغایت 1387 پرداخت شده است.
نتایج حاصل از به کارگیری روش‌های آماری مذکور، حاکی از وجود اثرات ماهانه در بعضی از ماه‌های سال شمسی بر مبنای برخی از شاخص‌های مورد محاسبه در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد به طور خاص وجود اثر مفنی ماه مهر در برخی از شاخص‌ها و وجود اثر مثبت در ماه فروردین نیز در برخی از شاخص‌های بکار گرفته شده تایید گردیده است. اما نتایج اثر ماه‌های سال قمری به صورت معنی‌داری مورد تایید قرار نگرفته‌اند. و در پایان درخصوص اثر روزهای هفته نیز در برخی از شاخص های بکار گرفته شده وجود یک شنبه منفی و شنبه و چهارشنبه مثبت به تایید رسیده است.

کلیدواژه‌ها