بررسی تاثیر بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی بر رفتارسرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه و دانشجوی دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد حسابداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده

امروزه شرکتها به عنوان رکن اقتصادی جامعه در ایجاد ثروت و اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری، شناخته می شوند. رعایت حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعات و ایفای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها از مهم ترین عواملی است که بیش ازگذشته مورد توجه قرار گرفته است. قانون حاکمیت شرکتی مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران، حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جز و اجرای درست مصوبات مجمع و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. این قانون که بر پایه نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعه ای از وظایف و مسئولیت ها را در بر می گیرد که باید توسط ارکان شرکت صورت پذیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر به کارگیری اصول حاکمیت شرکتی بر رفتار سرمایه گذاران می باشد. جامعه آماری سهامداران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران بوده، جهت انجام این تحقیق علاوه برمطالعات کتابخانه ای از پرسشنامه استفاده شده است. به علت نرمال نبودن داده های جمع آوری شده ازآزمون های ناپارامتری دوجمله‌ای و پیرسن استفاده شده است. 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین رعایت حقوق سهامداران، یکسان بودن حقوق سهامدارن و رفتار سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها