مدیریت منابع و مصارف در بانکها با رویکرد سیستم های پویا

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی دوره دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهیهای بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت بانک، موارد قانونی، شرایط بازار، تأمین نقدینگی و تقویت ارزش بانک می باشد. به منظور ارائه بهترین رویه در مدیریت منابع و مصارف، تا کنون تکنیکهای کمی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این تحقیق سعی برآن است تا با استفاده از رویکرد سیستم های پویا، به ارائه مدلی برای مطالعه رفتار هریک از متغیرهای مدل و نیز ساختاری جهت تحلیل و شبیه سازی نتایج حاصل از تصمیمات مختلف این حوزه در قالب سناریوهای گوناگون بپردازیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که امکان ارائه مدلی مبتنی بر رویمرد سیستمهای پویا جهت مدیریت منابع و مصارف بانکها وجود دارد

کلیدواژه‌ها