ارائه یک مدل جهت تدوین استراتژی با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره به منظور برتری رقابتی در محیط پویا

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.

چکیده

شرکت‌های تولیدی در قرن بیست و یکم با رقابت سرسام‌آور، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری گرایی و کاهش عمر محصول روبرو هستند که این موارد شدت و تنوع رقابت را بین سازمانها افزایش داده است. از مهمترین راهکارها برای مقابله با این محیط پویا، در پیش گرفتن مدیریت استراتژیک جهت بهره‌گیری از فرصتها و رویارویی با تهدیدات پیش روی شرکت‌ها است. از این رو شرکت تولیدی متحدان سحر می‌کوشد تا با تدوین استراتژی‌های مناسب به بقا و رشد خود در عرصه پویای رقابت قطعه سازی ادامه دهد .
در این مقاله، ابتدا بیانیه ماموریت شرکت تدوین گردید، سپس عوامل داخلی و کلان محیطی بررسی شد و مهمترین آنها طبق نظر خبرگان تعیین گردید، سپس ماتریس SWOT تشکیل شد و استراتژی‌های مناسب برای شرکت تولید متحدان سحر اتخاذ گردید، در مرحله‌ی بعدی معیارهای اصلی شرکت از طریق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی وزن دهی شد و در پایان استراتژی‌های  اتخاذ شده از طریق روش Topsis اولویت بندی و تدوین گردید.
بر اساس نتایج تحقیق مهمترین استراتژی‌ها که شرکت را میتواند در این محیط پویا حفظ کنند عبارتند از: بهینه سازی سبد محصولات فعلی شرکت،استقرار پروژه‌های بازاریابی و فروش و ظرفیت سازی جهت تولید محصولات متنوع و امکانسنجی طراحی محصولات مشترک به منظور استفاده در خودروهای مختلف .

کلیدواژه‌ها