ارزیابی مدل گزینش سبد سهام با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطه‌ای خاکستری(GRA) و برنامه‌ریزی آرمانی(GP)

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده امور اقتصادی

2 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

انتخاب سبد بهینه سهام از اهداف مدیریت پرتفوی است که در این مقاله جهت انتخاب سبد بهینه سهام از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، آنالیز رابطه ای خاکستری(GRA) و برنامه ریزی آرمانی(GP) به عنوان شیوه‌ای نوین و قابل اتکا و ترکیبی بدین منظور استفاده شده است. از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای سرمایه گذاری مبتنی بر نظرات خبرگان، چند شرکت انتخاب و اطلاعات مورد نیاز هر سهم محاسبه شد. سپس با استفاده از آنالیز رابطه‌ای خاکستری شرکتهای انتخاب شده اولویت بندی شدند. و در نهایت با توجه به اولویت‌ها و آرمانهای سرمایه گذار از برنامه ریزی آرمانی استفاده شد و مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه ارایه گردید. بر اساس این مدل، پرتفویی از سهام تشکیل و عملکرد آن با استفاده از آزمون آماری با پرتفوی بازار مقایسه شد.
نتایج این تحقیق مبین این امر می‌باشد که در دوره مورد بررسی میانگین عملکردی پرتفوی بدست آمده از مدل تحقیق به مراتب بیشتر از پرتفوی بازار و پرتفوی 50 شرکت برتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها