بررسی بازار سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نوظهور

نویسنده

کارشناش رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌باشد (لازم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک می‌باشد). از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44  قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش بازار سرمایه، ارزش و دفعات معاملات مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه بازار سرمایه کشورمان، در میان کشورهای توسعه یافته و نوظهور ترسیم می‌گردد. نتایج مطالعات از شناسایی جایگاه بازار سرمایه ایران در اقتصاد بین‌الملل دارد در پایان پس از روشن شدن جایگاه بازار سرمایه کشورمان در میان این دسته از کشورها و بیان تاثیرات اصل 44 قانون اساسی بر بازار سرمایه و چگونگی تامین مالی، پیشنهاداتی در جهت توسعه بازار سرمایه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها