مقایسه فاکتورهای مهم بازار سرمایه بر اساس مدل شارپ و استردا

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی مولانا – آبیک

2 عضو هیات علمی موسسه پژوهشگران برتر

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناخت شرایط بورس اوراق بهادار تهران از نظر متقارن و نامتقارن بودن و تبیین ارتباط آن  با متغیرهای مهم بازار سرمایه (شاخص قیمت –فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار) تدوین شده است.روش پژوهش،توصیفی،مقایسه ای و همبستگی می‌باشد.اطلاعات از آرشیو سازمان بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. حجم جامعه آماری برابر است با تمامی‌شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1376-1388 و از طریق آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه،شاخص قیمت و فعالیت بازار سرمایه و نرخ بازده بازار  در دو نوع شرایط بازار مالی (متقارن و نامتقارن) مورد مقایسه  قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:
نوع شرایط بازار مالی (متقارن – نامتقارن) تأثیری بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخص سنجش فعالیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده است،ندارد.اما در مورد نرخ بازده بازار سرمایه و شاخص قیمت می‌توان گفت که نوع شرایط بازار مالی (متقارن –نامتقارن) تاثیرگذار بوده است

کلیدواژه‌ها