ریسک عدم پراخت و رابطه آن با نرخ سود تسهیلات اعطایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ( قیام دشت)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک عدم پرداخت و یافتن مؤلفه‌های ارتباطی که ریسک عدم پرداخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد در نظام بانکی کشور نقش کارآمدی در راستای بالابردن بهره وری بانک‌های کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. از این رو این مقاله ارتباط بین دو متغیر نرخ سود بانکی و ریسک عدم پرداخت را در بانک‌های کشاورزی استان کردستان در فاصله زمانی 1381-1387 مورد بررسی قرار می‌دهد متغیر‌های پیش بینی کننده در این رابطه تسهیلات اعطایی بانک به مشتریان، تسهیلات معوق، سررسید گذشته و سود دریافتی و نرخ‌های سود بانکی که معنی داری ارتباط آنها با ریسک عدم پرداخت با آزمون‌های همبستگی و Ks تایید شد. با استفاده از داده‌های بدست آمده از بانک مدل پیش بین طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود ارتباط معنی دار بین نرخ سود بانکی وریسک عدم پرداخت بااستفاده از روش پانلی است که می‌تواند مدیریت را جهت برآورد ریسک عدم پرداخت بانک در آینده کمک نماید.

کلیدواژه‌ها