بررسی تاثیر نوسانات نرخ سود در بازار پول برتصمیم گیری سرمایه گذاران و عملکرد بازار سرمایه

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرکانی گرایش مالی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تعیین متغییرهای کلان بازار سرمایه با توجه به تاثیر گذاری بازار پول، اطلاعات دقیق تری را جهت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار به سرمایه گذاران خواهد داد، به بیان  دیگر بازار کارا خواهد بود.آشکار است که بازار سرمایه که نمود اصلی آن در کشور ما بورس اوراق بهادار است تحت تاثیر متغیر های متعددی مثل خصوصی سازی٬ تشنجات سیاسی و اقتصادی٬ نوسانات نرخ ارز٬ تورم٬ قیمت سهام و... می باشد . مقاله حاضر با هدف شناخت تاثیر گذاری نوسانات بازار پول بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و عملکرد بازار سرمایه به عنوان یکی از این متغیرهای متعدد بین سالهای 1373-1388تدوین گردیده است. نوع تحقیق حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی است که اینگونه تحقیقات نظریه ها٬ قانونمندی ها و اصول و فنون تحقیقات پایه را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میگیرند. همچنین این تحقیق بر مبنای طبقه بندی از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است که در آن هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین چند متغیر کمی است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق وجود رابطه بین نرخ سود سپرده های بانک ها و فعالیت بازار سرمایه را تایید میکند . البته بین این متغیرها همبستگی منفی وجود دارد که حاکی از معکوس بودن این رابطه است یعنی با کاهش یا افزایش نرخ سود سپرده ها حجم فعالیت بازار سرمایه افزایش و کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها