بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش بینی ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در چند سال اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک[i] از اصلی ترین مدلهای اندازه گیری ریسک خصوصاً ریسک بازار محسوب می رشوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در این تحقیق سعی گردید که کارایی مدلهای ریسک سنجی شرکت جی.پی.مورگان و مدل اقتصاد سنجی GARCH جهت تخمین ارزش در معرض ریسک (VAR) در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نوسانات شاخص کل مورد بررسی قرار گیرد. داده های مورد نیاز برای طراحی و آزمون کارایی مدلها، روند نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1382 تا 1386 بوده است. از داده های روزانه شاخص کل در طی سالهای 1382 تا 1384 برای تخمین پارامترهای مدل و از داده ای روزانه سالهای 1385 و 1386 برای تعیین اعتبار مدلها استفاده شده است.  با انجام آزمون شکستهای احتمالی کوپیک، در سطح اطمینان 95% و 99% ، مشخص گردید که کارایی مدلهای اقتصاد سنجی GARCH و ریسک سنجی تفاوت معنی داری نداشته و هر دو مدل از کارایی مناسبی برای پیش بینی ریسک بازار برخوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها