رابطه شاخص بازدهی سهام با مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد

چکیده

در این پژوهش رابطه میان شاخص بازدهی سهام تهران با مصرف خصوصی و سرمایه گذاری از سال 1370 الی 1388 با استفاده از آزمون هم انباشتگی، مدل بردار تصحیح خطا و تجزیه واریانس مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که در بلندمدت رابطه میان بازدهی سهام با مصرف خصوصی و سرمایه گذاری منفی و معنی دار می باشد. تحلیل مدل بردار تصحیح خطا حاکی از آن است که برخلاف بلندمدت، در کوتاه‌مدت تغییرات مصرف بر شاخص بازدهی مثبت، و سرمایه گذاری اثری منفی بر این شاخص دارد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از آن است که سرمایه گذاری بیشترین خطای پیش بینی برای بازدهی سهام را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها