ارزیابی استراتژیک فرصت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تحلیل اختیارهای واقعی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این مقاله درباره تئوری اختیارهای واقعی[i] و کاربرد آن در ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تکنولوژی اطلاعات[ii]می‌باشد و به دنبال فراهم نمودن چارچوبی است که در قالب آن، مزیت استفاده از تئوری اختیارهای واقعی در ارزیابی پروژه‌های استراتژیک IT (در مقایسه با روش‌های سنتی) به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار گیرد. در این نوشته پروژه‌های IT بر اساس دو معیار هزینه‌های تغییر تکنولوژی و ماهیت رقابت به چهار طبقه تقسیم می‌شوند. تاکید بر این است که برای هر کدام از طبقات، مدل‌های مختلف اختیارهای واقعی مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه‌ای که در این مطالعه موردی نمود بیشتری یافته این است که کاربردی بودن مدل‌های متعدد اختیارهای واقعی مستلزم این است که تحت سناریو‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها