بررسی رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلارآمریکا

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

چکیده

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی می باشند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود یک رابطه بلندمدت پایدار بین این دو  متغیرمی باشد. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش 10 درصد در قیمت حقیقی نفت خام منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. بعلاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا اینکه دوباره به مسیر بلند مدت خود باز گردد.

کلیدواژه‌ها