بررسی رابطه ی میزان سهام شناورآزاد با ایجاد حباب قیمتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد حسابداری از واحد علوم وتحقیقات

چکیده

دربورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 شاهد سقوط شاخص کل بودیم. کارشناسان و مسئولین با در نظر گرفتن برخی ملاحظات هر کدام ریشه ی بحران در بورس اوراق بهادار را به نوعی خاص ذکر می کنند،اما افزایش بی رویه قیمتها در سال 1382 و نیمه ی اول سال 1383 را به عنوان دلیل اصلی سقوط قیمتها عنوان می کنند.
در ادبیات اقتصادی به انحراف قیمت بازار کالا از قیمت تعادلی آن حباب گفته می شود. در واقع زمانی که قیمت یک دارایی از ارزش ذاتی آن که توسط عوامل بنیادین تعیین می گردد،فاصله می گیرد و بعد از مدتی رشد یکباره سقوط میکند ، حباب اتفاق افتاده است.
در این تحقیق به بررسی ارتباط بین میزان سهام شناورآزاد و بروز حباب قیمتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. سهام شناور آزاد درصدی از سرمایه ی یک شرکت است که برای معامله در بازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده و بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق در دوره زمانی 1381الی 1385نشان می دهد که بین میزان سهام شناورآزاد شرکتها و بروز حباب قیمتی ارتباط معنا داری وجود دارد وشرکتهایی که دارای میزان سهام شناورآزاد کمتر از 20 درصد هستند در مقایسه با سایر شرکتها بیشتر در معرض حباب قیمتی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها