تدوین استراتژی با رویکرد ارزش آفرینی در موسسات مالی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف فرآیند مدیریت کمک به مدیریت برای ارزش­آفرینی در کسب و کار است، به گونه­ای که موجبات رضایتمندی ذینفعان مهم را فراهم سازد. از طرفی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یکی از تکنیکهای محوری در فرآیند مدیریت در همه بخشهای اقتصادی به صورتی همه­­گیر مورد استفاده قرار گرفته­است و برای تداوم پذیری و رشد سازمانها، امری حیاتی محسوب می­گردد. این رشد و تداوم پذیری سازمانها آنها را قادر می سازد با محیط­های در حال تغییر – ویژگی بارز محیط کسب و کار در زمان حاضر تغییر شتابنده و فراگیر است که سازمانها در حال تلاش برای کنترل آنند - کنار بیایند؛ حتی زمانی که شاکله استراتژی همچنان فاقد ساختار و برنامه بوده و به شیوه­ای غیر همیشگی و غیر تکراری عمل می کند.
موسسات مالی مانند سایر سازمانها و البته به دلیل ویژگیهایی نظیر اتخاذ تصمیمات آتی و مخاطره ترکیب شده با نوع فعالیت خود برای بقاء و رشد باید بنحوی اثربخش از فرآیند مدیریت استراتژیک بهره ببرند تا حداکثر ارزش را بیافرینند.
این مقاله در نظر دارد با ارائه چارچوب و مدلی مناسب در قالب پارادایم جدید مبتنی بر ارزش و با تکیه بر مفاهیم ارزش آفرینی فرآیند مدیریت استراتژیک را برای موسسات مالی و بالاخص شرکتهای سرمایه­گذاری تبیین و گامهای اجرائی آن را ترسیم نماید.

کلیدواژه‌ها