طراحی مدل جامع سرمایه گذاری خطرپذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تأمین مالی شرکت های دانش بنیان (سرمایه گذاری خطرپذیر) به جهت عدم انطباق با الگوهای رایج تأمین مالی در سیستم بانکی و نیز عدم اطمینان موجود در وضعیت آتی سرمایه گذاری، چالش های بسیاری را به همراه داشته است؛ از جمله مهم ترین این چالش ها می توان به سودآوری، مدیریت کسب و کار، نظارت بر مصرف تسهیلات و نیز بکارگیری عقود اسلامی متناسب اشاره داشت. در این راستا بدیهی است که پیشنهاد یک الگوی نوین تأمین مالی در این حوزه، مستلزم اتخاذ تمهیداتی به منظور پوشش این چالش ها خواهد بود. مطالعه حاضر رویه پیشنهاد یک الگوی مناسب تأمین مالی را از مسیر شناخت نیازمندی های طرح های دانش بنیان و با بررسی ابعاد متفاوت موضوع، مدلسازی نموده است. در این راستا، مکانیزم های متفاوتی به منظور پیاده سازی مدل ارائه شده مدنظر قرار گرفته و در این گزارش تبیین شده اند. بکارگیری یافته های پژوهش در برخی نهادهای پولی و مالی، نشان از توانمندی آن در پوشش بخشی از چالش های یاد شده داشته است. 

کلیدواژه‌ها