برآورد ارزش در معرض خطر فلزات اساسی با استفاده از رویکرد گارچ چند متغیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به محاسبه­ ارزش در معرض ریسک (VaR) سبدی از 4 فلز اساسی بورس لندن شامل روی، سرب، مس و آلومینیوم پرداخته می­شود که در بازه‌ی زمانی ده سال از 2 ژانویه 2003 الی 19 ژانویه 2013 (12 دی 1381 الی 30 دی 1391) شامل 2704 مشاهده می­باشد که از سایت بورس لندن گرفته شده است. به دلیل فقدان داده­های مناسب و کافی جهت بررسی فلزات در بورس کالای ایران، از داده­های معادل در بورس فلزات لندن(LME)  استفاده شد. علت این جایگزینی، ارتباط مستقیم قیمت این فلزات در بورس کالای ایران با بورس فلزات لندن می­باشد. به عنوان نمونه:
 قیمت آلومینیوم در بورس کالای ایران= )LME قیمت آلومینیوم در +100)*1.07*((قیمت دلار اتاق ارز
 قیمت مس در بورس کالای ایران= )LMEقیمت مس در +360)*1.1*((قیمت دلار اتاق ارز
 به همین منظور برای تخمین ماتریس کواریانس شرطی از سه مدل­ گارچ چندمتغیره پارامتریک یعنی VECH، BEKK و CCC با دو فرض نرمال بودن توزیع بازده دارایی­ها و دارا بودن توزیع t استیودنت برای آن­ها استفاده می­شود. سپس سبد فلزات را یکبار با اوزان بهینه و بار دیگر با اوزان مساوی تشکیل داده و ارزش در معرض ریسک آن­ها محاسبه و با هم مقایسه شده­اند. در پایان نیز از طریق آزمون پس­نگر مبتنی بر تابع زیان و آزمون نسبت شکست­های احتمالی کوپیک، دقت مدل­های VaR بررسی شد. نتایج نشان می­دهد که انتخاب سطوح اطمینان مختلف و اوزان متفاوت بر نتایج محاسبات ارزش در معرض ریسک تأثیرگذار است. همچنین با استفاده از آزمون پس­نگر مبتنی بر تابع زیان با اوزان بهینه مدل­ VECH و با اوزان مساوی مدل BEKK دقت بیشتری دارند و با استفاده از آزمون نسبت شکست­های احتمالی کوپیک با اوزان بهینه مدل­ CCC و با اوزان مساوی مدل BEKK و VECH دارای دقت بیشتری هستندد.

کلیدواژه‌ها


*       پیکارجو، کامبیز و حسین­پور، بدریه (1389) . اندازه گیری ارزش در معرض ریسک در شرکت های بیمه با استفاده از مدل ‏GARCH. فصلنامه صنعت بیمه، شماره 3 ، 33-58.

*       رادپور، میثم و عبده تبریزی، حسین (1388). اندازه­گیری و مدیریت ریسک بازار. تهران: انتشارات آگاه.

*       فلاح شمس، میرفیض (1389). بررسی مقایسه­ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجی GARCH در پیش­بینی ریسک بازار بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی،  شماره پنجم، 137-159.‏

*       لشنی، عباس و عنصری، آرش (1383). ارزش در معرض خطر تکنیکی در محاسبه ریسک بازار. اولین کنفرانس ملی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر،  تهران، جهاد دانشگاهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

*       محمدی، شاپور، راعی، رضا و فیض آباد، آرش (1387). محاسبه ارزش در معرض ریسک پارامتریک با استفاده از مدل­های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، شماره 25، 109 - 124.

*       Bollerslev, Tim, Engle, Robert  F. & Wooldridge, Jeffrey M )1988(.A Capital Asset Pricing Model with Time­Varying Covariances. The Journal of Political Economy, Vol. 96, No. 1, pp. 116-­131.

*       Engle, Robert F. )1982(. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimation of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, Vol. 50, No. 4, PP. 987-1007.

*       Engle, Robert F. & Kroner, K.F. )1995(. Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, Vol. 11, pp.122–150.

*       Engle Robert F. )2001(.GARCH 101: The use of ARCH/GARCh models in applied econometrics. Journal of economic perspectives, ­Vol. 15, No. 4, ­pp. 157­-168.

*       Engle Rober F. )2002(. Dynamic Conditional Correlation –A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Forthcoming Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 20, pp. 339-350.

*       Jorion, Philippe )2003(. Financial Risk Manager  Handbook, second edition. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.

*       Laurent, Sébastien, Rombouts, Jeroen V.K. & Violante, Francesco )2010(.On the Forecasting Accuracy of Multivariate GARCH Models. Cahier de recherché/Working paper 1021, CIRPEE.

*       Ledoit, Olivier, SANTA-CLARA, Pedro & Wolf, Michael )2003(. Flexible Multivariate GARCH Modeling with an Application to International stock Markets. The Review of Economics and Statistics, Vol. 85, pp.735–747.

*       Lee, Ming­Chih, Chiou,  Jer­Shiou & Lin, Cho­Min )2006(.  A study of value at risk on portfolio in stock return using DCC Multivariate GARCH. Applied Financial Economics Letters, vol. 23, pp.183­-188.

*       Lee, Sang Jin & Binh, Ki Beom )2008(. Model Selection for Estimating Portfolio VaR in Korean Stock Market. Asia­Pacific Journal of Financial Studies, vol.37, No. 5, pp. 877­-913.

*       Lopez, Jose A. )1999(. Methods for Evaluating Value-at-Risk estimates, Federal Reserve Bank of San Francisco. Economic Review, Vol. 2, PP. 3-17.

*       Tse, Yiu Kuen )2000(. A test for constant correlations in a multivariate GARCH model. Journal of Econometrics, Vol. 98, pp. 107­-127.

*      Tse, Yiu Kuen & Tsui, Albert K.C. )2002(. A Multivariate GARCH Model with Time­Varying Correlations. Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 20, pp. 351-362