محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای مختلف انتقال می­یابند بایستی از روش­های گارچ چند متغیره استفاده نمود. در میان روش­های چند متغیره گارچ، مدل BEKK برای سری­های دومتغیره نتایج بهتری ارائه می­نمایند. در این تحقیق ارزش در معرض خطر را با استفاده از دو روش گارچ و گارچ چند متغیره محاسبه نموده و سپس با پس­آزمایی به مقایسه نتایج دو روش می­پردازیم. نتایج این پژوهش بیانگر این است که مطابق انتظار، مدل گارچ چند متغیره نتایج دقیق­تر و بهتری را در مقایسه با مدل­های گارچ برای محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری نشان می­دهد

کلیدواژه‌ها


*    ابونوری اسمعیل، عبداللهی محمدرضا. 1390. "مدلسازی نوسانات بخش های مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره". نشریه تحقیقات مالی، دوره14 ، شماره 1، بهار و تابستان 1391، از صفحه 1 تا 16
*    حسینی ایمنی سید احمد، نجفی امیرعباس. 1391. " تعیین سبد بهینه سرمایه­گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد VAR-Multivariate GARCH و در نظرگیری ریسک نقدشوندگی". فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره ششم، شماره 20، زمستان 1392
*    سیدحسینی سیدمحمد، ابراهیمی بابک. 1392. " مدلسازی و سنجش سرایت تلاطم با استفاده از مدل­های GARCH چندمتغیره مطالعه موردی : ایران، امارات و شاخص قیمت جهانی نفت". فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره6 ، شماره 21، بهار 1392، از صفحه 137 تا 157
*       رستمی محمدرضا، فرهمندی سحر. 1391. " برآورد ارزش در معرض ریسک قیمت نفت خام و اثرات سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره MGARCH ". فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه­گذاری، دوره 1 ، شماره 4، زمستان 1391
*    شهریار بهنام، احمدی سید محمد مهدی. 1385 . "تعیین میزان بهینه­ی سرمایه­گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد ارزش در معرض ریسک" . فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، دوره 14، شماره 3
*    عبدی جعفر اکبر ، کشاورز حداد غلامرضا. 1389. "بررسی ارتباط میان بازارهای سهام تهران و دبی".  پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
*    محمدی شاپور، راعی رضا، فیض آباد آرش. 1387. "محاسبه ارزش در معرض ریسک پارامتریک با استفاده از مدل­های ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران". نشریه تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 25، بهار وتابستان 1387، از صفحه 109 تا 124
*       Banjia, A., Diebold, F. X., Schuermann, T., and Stroughair, J. D. 1998. Modeling Liquidity Risk With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management. working paper.
*       Campbell, J. Y., Lo A W., and MacKinlay A. C 1997."The Econometrics of Financial Markets" . Princeton, New Jersy: Princeton University Press
*       Hartz, C., Mittnik, S., Paolella, M., 2006. Accurate Value-at-Risk forcasting based on the normal –GARCH model. Computational Statistics & Data Analysis 51, 2295-2312
*       Brooks C (2008). “Introductory econometrics for finance”, Cambridge University Press.
*       Brooks C, Henry O. T Linear and Non-linear Transmission of Equity Return volatility: evidence from the US, Japan and Australia, Economic modeling 2000; 17: 497-513.
*       Bollerslev T, R. F. Engle, D. B. Nelson (1994). "ARCH models". In R.F. Engle & D. McFadden, Handbook of econometrics, Vol. 4: 2959- 3038.
*       Bollerslev T., R. F. Engle, J. M. Wooldridge (1988). "A capital asset pricing model with time-varying covariances", The Journal of Political Economy, 96: 116-131.
*       Chou R. Y. Lin J, Wu, C. Modeling the Taiwan Stock Market and International linkages, Pacific Economic Review 1999; 4(3): 305-320
*       Danielsson Jon (2011). “Financial risk forecasting”, Wiley.
*       Engle, F. R (1982). "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation" Econometrica, Vol.50-4: 987-1007.
*       Filis, George, Degiannakis, Stavros and Floros, Christos (2011), “Dynamic Correlation between Stock Market and oil Prices: The Case of oil-importing and oil-exporting countries”. International Review of Financial Analysis, No.20, pp.152-164.
*       Fornari F, Monticelli C, Pericoli M, Tivegna M. The impact of news on the exchange rate of the lira and long-term interest rates. Economic Modelling 2002; 19: 611-639.
*       Gregoriou Greg N. (2009). “The VaR implementation handbook”, McGraw Hill.
*       Hassan, S. A., & Malik, F. (2007). “Multivariate GARCH modeling of sector volatility transmission”. Quarterly Review of Economics and Finance, 47, pp.470−480
*       Hull John (2002). “Fundamental of futures and options markets”, Pearson.
*       Kearney C, Patton, A. J. Multivariate GARCH modeling of exchange rate volatility transmission in the European monetary system. Financial Review 2000; 41: 29–48.
*       Li H. International linkages of the Chinese stock exchanges: a Multivariate GARCH Analysis, Applied Financial Economics 2007; 17: 285-297.
*       Malik, F., & Hammoudeh, S. (2007). “Shock and volatility transmission in the oil, US and Gulf equity markets”. International Review of Economics and Finance, Vol.16, pp.357-368.
*       Moon, G., W. Yu, (2009), “Volatility Spillovers between the U.S. and the China Stock Market: Structural Break Test with Symmetric and Asymmetric GARCH Approach,” Global Economic Review, Vol.44, No.5, pp.1103-1113.
*       Wei, Y., Y. Wang and D. Huang (2010), “Forecasting Crude Oil Market Volatility: Further Evidence using GARCH-Class Models”, Energy Economics, Vol.32, No.6, pp.1477-1484.
*       Tse, Y.K. & Tsui, A. K.C. (1998). A Multivariate GARCH Model with Time-Varying Correlations. Department of Economics National University of Singapore.
*       Huang, Y. C. and Lin, B. J., 2004, "Value-at-Risk Analysis for Taiwan Stock Index Futures: Fat Tails and Conditional Asymmetries in Return Innovations", Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 22, Pp 79-95                                                                                                         
*      Tse, Y.K. (2000). A test for constant correlations in a multivariate GARCH model. Journal of Econometrics 98 (2000) 107-127