انتخاب پورتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش ساخت پورتفوی­های مناسب به وسیلۀ درنظر­ گرفتن میزان ریسک­پذیری سرمایه­گذاران و ترجیحات آن­ها به صورتی انعطاف پذیر، کاربردی و واقع گرایانه می­باشد. به همین منظور یک سیستم خبرۀ فازی مبتنی بر قاعده برای حمایت از مدیران سرمایه­گذاری در تصمیمات سرمایه­گذاری میان مدتشان ساخته شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی توسط داده های 106 سهام که در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1384 تا 1392 مورد معامله قرار گرفته­اند، بررسی شده است. عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی بر حسب میزان ریسک پذیری و طول دورۀ سرمایه­گذاری، در مقایسه با متوسط بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که  سیستم خبرۀ پیشنهادی در اکثر موارد عملکرد بهتری نسبت به بازار دارد. همچنین مطابق انتظارات ما عملکرد این سیستم خبره برای سرمایه گذار ریسک گریز و در میان مدت بهتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

*       جونز چارلز پی.، تهرانیرضا، نوربخش عسگر، (1391). مدیریت سرمایه گذاری. چاپ هشتم. تهران: نگاه دانش

*       Chan,Y.Y, Dillon, T. S. & Saw, E.G. (1989). Port- man- An expert system of portfolio management in banks. Expert systems in economics, banking and management, 87- 96.

*       Fasanghari, Mehdi, Montazer, Gholam Ali. (2010). Design and Implementation of Fuzzy Expert System for Tehran Stock Exchange Portfolio Recommendation. Expert Systems with Applications. 37: 6138- 6147

*       Grossman, S. J. &stiglitz, J. E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. The American Economic Review. 70 (3): 393- 408.

*       Lee, Jae B., Stohr, Edward A. (1985). Representing Knowledge for Portfolio Management Decision Making. Center for Digital Economy Research Stem School of Business

*       Lee, Jae Kyu, Kim, Hyun Soo. (1989). Intelligent Stock Portfolio Management System. Expert Systems. April 6(2).

*       Lee, K. H., Jo, G. S. (1999). Expert System for Predicting Stock Market Timing Using a Candlestick Chart. Expert Systems with Application. 16.

*       Liu, N. K., Lee, K. K. (1997). An Intelligent Business Advisor System for Stock Investment. Expert Systems. August. 14(3).

*       Mogharreban, N., Zargham, R. (2005). PORSEL: An Expert System for Assisting in Investment Analysis and Valuation. Soft Computing- A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications. 9(10):  742-748

*       Ngai, E. W. T. (2003). Design and development of a fuzzy expert system for hotel selection. Omega The International Journal of Management Science. 31: 275-286

*       Reily, F.K., Brown, K.C. 2004. Investment analysis and portfolio management. 7th edition. South- Western College Publication.

*       Xidonas, P., Askounis, D., &Psarras, J. (2009). Common Stock Portfolio Selection: a Multiple Criteria Decision Making Methodology and an Application to the Athens Stock Exchange. Operational Research. 9(1): 55-79

*      Zarei, H., FazelZarandi, M. H., Karbasian, M. (2009). A New Fuzzy DSS/ ES for Stock Portfolio Selection Using Technical and Fundamental Approaches in Parallel. World Academy of Science, Engineering and Technology