مدل سازی نرخ بازده موردانتظار در بازار ایران با استفاده از قراردادهای آتی سکه طلا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش در تلاش بودیم تا با استفاده از قراردادهای آتی نرخی را به دست بیاوریم که در فقدان ابزار با درآمد ثابت در ایران  بتواند نماینده ای برای نرخ بازده مورد انتظار بازار باشدودر گام بعد اقدام به مدل سازی آن نمودیم. برای این منظور از قراردادهای آتی سکه طلای شرکت بورس کالای ایران بهره بردیم . برای مدل سازی سری زمانی حاصل از قراردادهای آتی از دو روش اقتصادسنجی و مدل های تک عاملی نرخ بهره استفاده کردیم.از میان مدل های تک عاملی نرخ بهره، مدل تعادلی وزیچک را به عنوان یکی از اصلی ترین و معروف ترین مدل های تعادلی انتخاب کردیم. برای برآورد پارامترهای این مدل از روش حداقل کردن مجموع مربعات خطا استفاده کردیم.طی مطالعات اقتصاد سنجی بررسی های ما مدل آریما و گارچ را برای مدل کردن سری زمانی معرفی نمود. نتایج پژوهش ما نشان داد که نرخ بازده مورد انتظار به دست آمده از قراردادهای آتی با مدل های نرخ بهره تک عاملی همخوانی دارد و مدل تعادلی وزیچک می تواند ویژگی های آن رابهتر از مدل های اقتصاد سنجی تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها


 

*       Ang, Andrew, Geert Bekaert, and Min Wei, 2008. “The Term Structure of Real Rates and Expected Inflation.” Journal of Finance, vol. 63(2), pages 797-849.

*       Ang,Andrew, Geert Bekaert, and Min Wei, 2007. “Do macro variables, asset markets, or surveys forecast inflation better?” Journal of Monetary Economics, vol.54 , pages 1163-1212.

*       Bo, Xin, 2003. “Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate.” Simon Faster University.

*       C. Chan, K. C and Karoly G. Andrew, 1992. “An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate.” The Journal of Finance, July 1992, vol. xl vii, No. 3.

*       Cox, John C , Jonathan E.Ingersoll, and Stephen A. Ross, 1985 “A theory of the term structure of interest rates.” Econometrica 53, pages 385-407.

*       Dai, Qiang and Kenneth Singleton, 2000. “Specification Analysis of Affine Term

*       Structure Models.” Journal of Finance, 55, 5, pages 1943-1978.

*       Damiano Brigo (2006) ,Interst rate models,Springer.

*       Episcopos, Athanasios, 1999. “Further evidence on alternative continuous time models of the short-term interest rate.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money (2000).

*       Fama, Eugene F., 1990. “Term-structure forecasts of interest rates, inflation and real return.” Journal of Monetary Economics, 25, pages 59-76.

*       Frank j Fabozi, Impact of different interest rate models.

*       Frank j Fabozi (2004),The mathematics of financial modeling and investment management , wiley.

*       Frank j Fabozi(2002), interest rate, term structure and valuation modeling, wiley.

*        Frank j Fabozi, The Hand book of fixed income securities(seventh edition).

*        Khramov, Vadim, 2012. “Estimating Parameters of Short-Term Real Interest Rate Models.” IMF Working Paper, Office of Executive Director for the Russian Federation.

*       lionel Martellini (2003),Fixed Income securities, wiley.

*       Niko Heralla(2005),"vasicek interest rate model", Lappeenranta University of technology.

*       Nowman, Khalid B., 1997.  “Gaussian Estimation of Single-factor Continuous Time

*       Models of the Term Structure of Interest Rates.” Journal of Finance, 52, pages 1695-706.