روش چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از متغیرهای تحلیل بنیادی در شرکت های پتروشیمی عضو بورس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در این بازارها است، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری،افزایش قیمت و سود هر سهم بهترین باشد اهمیت بسزایی دارد. به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفی شده‌اند. اکثریت این روش ها برای انتخاب و تصمیم گیری صحیح از اطلاعات و تحلیل های مالی استفاده نموده‌اند.
در این مقاله نسبت های مورد استفاده در تحلیل های بینیادی به عنوان معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام در نظر گرفته شده اند. اهمیت هر یک از معیارها از طریق روش آنتروپی شانون مورد سنجش قرار میگیرد. سپس جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکتهای پتروشیمی عضو بورس میباشد، از تکنیکهای SAW ,TOPSIS ELECTRE استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سیزده ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سالهای 80 تا 92 استفاده میگردد. نتایج تحقیق نشان میدهد به کارگیری روشهای گوناگون چند شاخصه ای به رتبه بندی های متفاوتی منجر میشود. نهایتاً با استفاده از روش میانگین رتبه ها میتوان به تصمیم گیری پرداخت.

کلیدواژه‌ها