مقایسه توان پیش‌بینی بازده مورد انتظار در چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل چهارعاملی کارهارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسه توان پیش بینی بازده مورد انتظار در چرخه عمر شرکت با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. دراین پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1381 تا 1392 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بازده مورد انتظار پیش بینی شده با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت در دوران رشد و بلوغ شرکت به بازده واقعی نزدیکتر است. اما در دوران افول به بازده واقعی نزدیک نیست.
 

کلیدواژه‌ها