بررسی رابطه شوک های قیمت سهام با نوسانات حساب جاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هنگامی که اقتصاد با شوک های ناگهانی خارجی مواجه می گردد، حساب جاری یک اولویت سیاسی مهم محسوب می شود. یکی از بازارهایی که بر روی حساب جاری یک کشور تاثیر دارد، بازار سرمایه هر کشور است. در این تحقیق اثر شوک های قیمت سهام بر حساب جاری در کشورهای عضو اکو در دوره ی 2005-2013  مورد بررسی قرار گرفته است و تلاش شده است تا با بهره گرفتن از روش های علمی به پاسخی در زمینه ی چگونگی تأثیر شوک های قیمت سهام  بر نوسانات حساب جاری کشورهای عضو اکو دست یابیم. با استفاده از رهیافت VAR نتایج حاصل برای متغیر نوسانات حساب جاری نشان داد که بیشترین تأثیرگذاری بر این متغیر را بعد از خود متغیر نوسانات حساب جاری، متغیرهای قیمت سهام و نسبت نوسانات حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، و نرخ بهره اسمی دارند. علاوه بر این کمترین توضیح دهندگی در نوسانات حساب جاری مربوط به متغیرهای تولید ناخالص داخلی و قیمت مصرف کننده می باشد.
 

کلیدواژه‌ها