مقایسه راهبردهای حدود قیمت و مقاومت و متحرک‌نمایی جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای حدود قیمت و مقاومت و متحرک نمایی جهت محاسبه بازده سهام در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد، در راستای این هدف اطلاعات مورد نیاز 78 شرکت، دربازه زمانی 5 ساله، 1388-1392 از جامعه آماری که قابل دسترس بود، انتخاب گردیدو با استفاده از نرم افزار17SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آنست که میانگین بازده در روش حدود قیمت ومقاومت در سرمایه گذاری کوتاه مدت از میانگین بازده روش میانگین متحرک نمایی دارای تفاوت چشمگیری نیست. همچنین میانگین بازده در روش حدود قیمت و مقاومت در سرمایه گذاری بلند مدت از میانگین بازده روش میانگین متحرک نمایی و میانگین بازده در روش حدود قیمت و مقاومت در سرمایه گذاری کوتاه مدت از میانگین بازده در روش حدود قیمت و مقاومت در سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر است و نیز میانگین بازده در روش متحرک نمایی در سرمایه گذاری کوتاه مدت از میانگین بازده روش میانگین متحرک نمایی در سرمایه گذاری بلند مدت بیشتراست. بنابراین به نظر می رسد روش متحرک نمایی در تصمیمات سرمایه گذاران جهت خرید سهام معقول تر می باشد.
 

کلیدواژه‌ها