پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی زنجیره مارکف مونت‌کارلو (MCMC)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بحران مالی جهانی اخیر مشارکت‌کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می‌باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای محاسبه و برآورد VaR مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه روش شبیه‌سازی زنجیره مارکف مونت‌کارلو (MCMC) برای پیش بینی VaR روزانه یک گام به جلو بکار گرفته می‌شود. به طوری که ارزش در معرض ریسک با در نظر گرفتن صدک داده‌های تولید شده از طریق الگوریتم متروپولیس-هاستینگز و فرایندهای تصادفی به‌دست می‌آید. برای بررسی دقت VaR پیش‌بینی شده بر مبنای روش مذکور، آماره‌های پوشش شرطی و غیرشرطی آزمون بازخورد به کار گرفته می‌شوند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد روش MCMC در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران دارای عملکرد قابل‌اتکائی بوده و برآوردهای دقیقی از VaR ارائه می دهد.
 

کلیدواژه‌ها