انتخاب سهام با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و بکارگیری فرایند زنجیره مارکوف در پیش‏بینی وضعیت آینده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائلی که بسیاری از سرمایه‏گذاران سهام در فضای بازار سرمایه با آن روبرو هستند، تصمیم‏گیری در خصوص خرید سهام و پیش بینی وضعیت آینده سهام طی دوره‌های مختلف زمانی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهای با اثرگذاری بالا در بررسی و انتخاب سهام و همچنین پیش‏بینی وضعیت احتمالی آتی سهام است. این تحقیق با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و گردآوری نظرات خبرگان به واسطه مصاحبه و توزیع پرسشنامه، معیارهای با تاثیرگذاری بالا را شناسایی و از طریق بکارگیری فرایند زنجیره مارکوف و جمع آوری داده‌های تاریخی، وضعیت احتمالی آینده سهام در دوره‌های آتی را جهت سه شرکت بزرگ از گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار را پیش‏بینی نموده است. نتایج حاکی از آن است که سه معیارِ سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت سهام به عنوان معیارهایِ با میزان تاثیرگذاری بالا بوده وهمچنین بر اساس این نتایج و با بکارگیری فرایند زنجیره مارکوف، قدرت پیش‏بینی و تصمیم‏گیری درباره وضعیت آینده سهام حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها