بررسی بهبود توان تبیین الگوهای ARCH و State Space با استفاده از رهیافت تبدیل موجک هار و شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی پیش‌بینی شاخص تپیکس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت پیش بینی، صحت و دقت آن در شرایط مختلف اقتصادی به ویژه بازارهای مالی ، در این مقاله سعی بر آن شده تا با به کار بستن رویکرد تبدیل موجکی که از علم فیزیک و به ویژه علم تحلیل سیگنال نشات گرفته است به امر حذف نویزهای موجود در داده های بازار سهام و با تاکید بر شاخص  تپیکس و به عبارت دیگر، پاک سازی نویز موجود در داده های این شاخص بپردازیم. همانطور که از نتایج به دست آمده نیز پیداست، نویز موجود در داده­ها از قدرت پیش بینی مدل­ها می­کاهد و حذف آنها منجر به بهبود انطباق داده­ها با مدل­ها می­شود. در این راستا از دو مدل ARCH و State Space و نیز درون-نمونه­ای با 739 مشاهده روزانه از قیمت پایانی داده­های شاخص تپیکس مربوط به بازه زمانی 1389 تا 1392 استفاده شده است. نتایج حاصله به خوبی بیانگر قدرت تبدیل موجک هار در حذف نویز موجود در داده­های این شاخص و افزایش قابل توجه قدرت پیش بینی و بهبود ضرایب متغیرهای پیش بینی کننده می­باشند.
 

کلیدواژه‌ها