اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب شیوه تامین مالی در ایران با استفاده از روش TOPSIS در محیط فازی مبتنی بر متغیرهای کلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ابزارهای تامین مالی در سالهای اخیر رشد و توسعه روزافزونی داشته اند. گسترش روزافزون ابزارها و روش های تامین مالی در دنیای مالی، مدیران مالی را با یک تصمیم بسیار مهم مواجه ساخته است. مدیران مالی همواره با این سوال مواجه هستند که چه ابزار مالی می تواند در راستای رفع نیاز تامین مالی راهگشا باشد. در این پژوهش سعی شده است با استفاده متغیرهای کلامی و در محیط فازی عوامل موثر بر انتخاب روش تامین مالی شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی شود. عوامل موثر بر انتخاب روش تامین مالی به سه دسته ی کلی تقسیم بندی شده است. این عوامل عبارتند از : عوامل مربوط به منبع تامین مالی کننده، شرکت تامین مالی شونده و عوامل کلان سیاسی و اقتصادی.
سپس برای هر کدام از عوامل کلی، یک سری عوامل جزئی نیز بیان شده است و بر اساس اهمیت و اولویت عوامل جزئی نیز اولویت بندی شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش TOPSIS فازی به اولویت بندی عوامل پرداخته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize the factors affecting the choice of mode of financing in Iran using TOPSIS method based on the fuzzy linguistic variables

چکیده [English]

In  recent years Financing tools have increasingly growth. With Development of tools and methods of financing, financial managers are faced with a very important decision. Financial managers are always faced with the question of what financial instruments can be be useful in financing their needs. In this study, we have tried to identify, categorize and prioritize the factors affecting the choice of financing methods by using verbal variables and in fuzzy environment. Factors affecting the choice of financing is divided into three general categories. These factors include: factors relating to sources of financing, the financed company or project and macro-political and economical factors. Then, for each of the general categories, a number of sub- factors expressed and the factors based on the importance has been prioritized. This study is functional study and by using the fuzzy TOPSIS method has prioritized the factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing
  • source of funding
  • company
  • Political factors
  • economical factors