بررسی ریسک نامطلوب (مقدار ارزش حدی) و بازده در بورس اوراق بهادارتهران با رویکرد تئوری ارزش حدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

درچندسال اخیرشدت گرفتن رقابت دربازارهای پولی ومالی موجب گردیده است ،عملکرد شرکت ها دچارنوسانات زیادی گردد.تعیین وتشکیل پرتفوی مناسب مستلزم درنظرگرفتن میزان ریسک وبازده بوده ومطلوبیت سرمایه گذاری رامشخص می کند؛وتوجه همزمان به این دومورد ازارکان تصمیمات سرمایه گذاراست. درتحقیق حاضرسعی گردید؛به بررسی ریسک نامطلوب(مقدارارزش حدی)وبازده اضافی دربورس اوراق بهادارتهران به منظورکاهش ریسک ناشی ازکاهش ارزش دارایی ها پرداخته شود. مدل مورد استفاده برای تخمین مقدارارزش حدی"مدل تئوری ارزش حدی"می باشد.ازمدل GARCH(1,1)ومدل AR(1) وروش حداکثردرست نمایی[i] به منظورتخمین پارامترهای مدل تئوری ارزش حدی استفاده گردید.نیزازمدل چهارعامله کارهارت برای بدست آوردن بازده اضافی استفاده شد. برای انجام تحقیق ازداده های ارزش روزانه بازارسهام درفاصله زمانی 1382-1392 استفاده شد. دراین تحقیق معناداربودن رابطه بین مقدارارزش حدی وبازده توسط مدل پنل دیتا انجام پذیرفت.در نهایت نتایج آزمون فرضیه بیانگروجود ارتباط مثبت ومعناداربین بازده اضافی ومقدارارزش حدی (ریسک نامطلوب)برای نمونه مورد پژوهش راتایید کرد. همچنین نتایج رگرسیون پنل نشان داد که بین بازده موردانتظارومقدارارزش حدی ازنظرآماری رابطه معناداری وجود دارد.1.  Maximum likelihood Estimation

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of downside risk and stock returns in Tehran Stock Exchange via Extreme value theory

چکیده [English]

In recent years, Contention lead to intensify in money and finance market. So firm performance involved high fluctuation. Determining and convening appropriate portfolio require to consider basis risk and return. It's defined investment desirability. Simultaneous considering risk and return are the main element of investor decision making. In the following research, we are trying to evaluate downside risk and stock return in Tehran stock exchange, with due attention to reduce asset value in order to lead to decrease risk, via extreme value theory. Accordingly we apply extreme value theory in order to estimate extreme value parameters. This is done using Garch(1,1) type model, auto regressive and maximum likelihood estimation method. We use four factor Carhart model in order to extract abnormal return. For this purpose, according to the information available in TSE index real data between 1382-1392 years. This research employs panel least square to show virtually relation between stock return and extreme value quantity. Eventually, the outcomes of examining the research hypotheses demonstrate a relation between abnormal return and downside risk in the studied period. Moreover, the results revealed that panel data examining demonstrate direct relation between expected return and extreme value magnitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal return
  • Extreme Value Theory
  • maximum likelihood estimation method
  • panel data model