مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کرهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشجوی کارشناسی ارشد ,واحد علوم تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسلامی اهواز‌، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کر هارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهامدر شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر  142 شرکت طی سال‌های 1388 الی1392 انتخاب گردید. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های پانل برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ دارای قدرت توضیح دهندگی بیشتری نسبت به مدل چهار عاملی کرهارت در تبیین بازده سهام شرکت‌ها می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است افزودن دو عامل سودآوری و سرمایه‌گذاری به مدل سه عاملی باعث افزایش قدرت مدل در تبیین بازده سهام شرکت‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Explanatory Power of Carhart Four-Factor Model and Fama-French Five-Factor Model in Prediction of Expected Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Hashem Hezbi 1
  • Allahkaram Salehi 2
چکیده [English]

This study aims to compare explanatory power of Carhart four-factor model and Fama-French five-factor model in prediction of expected stock return in listed firms of Tehran Stock Exchange. To do this, a sample of 142 firms was selected from 2009 to 2013. In this study, hypotheses from multiple regression approach were evaluated using panel data method. Results show that Fama-French five-factor model has more explanatory power than Carhart four-factor model in predicting firms' stock returns. Also, results indicate that adding two factors, profitability and investment, to three-factor model increases the model power in explanation of stock returns of firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Share return
  • Fama-French three-factor model
  • Carhart four-factor model