مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت بازرگانی، بابل ، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبابل، گروه مدیریت بازرگانی، بابل ، ایران

چکیده

مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق بر اساس داده های مربوط به قیمت و بازدهی روزانه سهم ٥٠ شرکت برتر بورس از نظر حجم معاملات بالا در یک دوره ۵ ساله از سال ١٣۸٧تا ١٣٩١ به تخمین نوسان ماهانه بازده سهام با استفاده از مدلهای براونی ، براونی کسری وگارچ پرداخته شده و از مقایسه آن سه مدل با استفاده از آزمونهای MSE,RMSE,MAE برای انتخاب بهترین مدل تخمین اقدام گردیده است. نتایج مقایسه مدل حرکت براونی، مد براونی کسری و مدل گارچ، مدل گارچ را به عنوان مدل برتر نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Models of Brownian motion and Fractional Brownian Motion and GARCH in Volatility Estimation of Stock Return

نویسندگان [English]

  • S. Ali Nabavi Chashmi 1
  • Mariyya Mokhtarinejad 2
1 Associate professor at Department of Business Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Department of Business Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Efficiency volatility modeling in stock markets, as seen by academic people and operators in Finance science, in terms of its application in predicting stock efficiency, is of considerable importance. Financial and capital markets in the country has taken effective stepsto develop.
This paper aims to develop a model for estimating and forecasting volatility of stock returns is done in the Tehran Stock Exchange. All three models use data on prices, daily top 50 shooters in a 5-year period from 2008 to 2013, is employed Brownian Motion, Fractional Brownian motion and GARCH models .using Excel and Eviews and MATLAB software was designed with the fractional Brownian model. Tests and comparisons using MSE, RMSE, and MAE were performed. Comparing the results of the model of Brownian motion, fractional Brownian fashion model and GARCH, the GARCH model has identified as a top model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Return Volatility
  • GARCH
  • Brownian Motion
  • Fractional Brownian motion