مقایسه رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری براساس شاخص‌های بازاریابی رابطه‌مند و رتبه‌بندی سازمان بورس (رویکرد تلفیقیRM و MADM فازی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد

2 استادیار، گروه مدیریت دانشگاه شاهد

3 کارشناسی ارشد بازاریابی بین الملل، دانشگاه شاهد

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی ،دانشگاه تهران

چکیده

باتوجه به اهمیت رتبه­ بندی شرکت­های کارگزاری برای مشتریان، این مقاله به تحلیل تأثیر شاخص­های بازاریابی رابطه­ مند[i] در رتبه­ بندی شرکت های کارگزاری­ پرداخته و نتایج بدست آمده را با نتایج حاصل از رتبه­ بندی شرکت های کارگزاری­ توسط سازمان بورس اوراق بهادار مقایسه می­نماید. بدین منظور، درمرحله­ ی نخست هفت شاخص از شاخص های بازاریابی­  رابطه­ مند  که از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در رتبه­ بندی ­و ارزیابی ­عملکرد کارگزاری­ها دارند از میان مجموعه شاخص­ های استخراج شده از تئوری ­و مدل های بازاریابی­ رابطه­ مند شامل اعتماد مشتری­ به سازمان، تعهد سازمان­ به مشتری، همدلی با مشتری، منافع ­مالی، شایستگی سازمان، مدیریت تعارضات، ارتباطات و منافع­ مالی از طریق پرسشنامه مشخص­ گردید. جامعه آماری تحقیق از دو بخش تشکیل می­گردد: شرکت های کارگزاری­ فعال­ در بورس اوراق بهادار و مشتریان­ شرکت­های کارگزاری ­در شهرهای تهران و اصفهان که حداقل دو بار از خدمات ارائه شده­ی شرکت­های­ کارگزاری استفاده نموده­ اند. داده­ های ­تحقیق ­از یک نمونه­ ی 378 نفری­ از میان ­مشریان کارگزاری­ ها و20 نفر از خبرگان بازار سرمایه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل­ داده ­های تحقیق، اصلی­ ترین معیارهای مؤثر بر بازاریابی رابطه­ مند، در قالب پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته و سپس از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی[ii] و تاپسیس فازی[iii] الگوریتم رتبه ­بندی شرکتهای کارگزاری­ طراحی و رتبه بندی صورت گرفت. آزمون همبستگی بین رتبه­ ها نشان دهنده وجود  همسویی و همبستگی مستقیم میان دو ابزار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Compare the Ranking of Brokerage Firms Based on Relationship Marketing and the Ranking Conducted by the Securities and Exchange Organization (SEO) (An integrated approach of RM and fuzzy MADM)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghazizadeh 1
  • Saeed Safari 2
  • Ebrahim Mohammadi 3
  • Mehdi Samizadeh 4
1 Assistant Professor of Management Group, Shahed University
2 Assistant Professor of Management Group, Shahed University
3 Master of International Marketing, Shahed University
4 Doctoral Student in Marketing Management, University of Tehran
چکیده [English]

Given the importance of ranking of brokerage firms for customers, this paper analyzes the impact of relationship marketing factors on the ranking of brokerage firms and compares the obtained results with the results of the ranking conducted by the Securities and Exchange Organization (SEO). For this purpose, in the first stage, seven indicators of relationship marketing indicators which have the greatest impact on the ranking and performance evaluation of brokerage firms from the viewpoints of the experts, from among the indices derived from the theories and models of relationship marketing including customer confidence in the organization, customer commitment, empathy with the customers, financial interests, competence of the organization, conflict management, communication and financial interests was determined by questionnaire.  The study population will consist of two parts: Active Brokerage firms in Stock Exchange and the customers of these brokerage firms in the cities of Tehran and Isfahan who have used the services offered by the brokerage firms at least twice. The data were collected from a sample of 873 customers of brokerages and 2 experts of capital market. To analyze the research data, the main influencing criteria on relationship marketing were evaluated in the form of questionnaire. Finally, the ranking algorithm was designed using Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS and ranking was conducted. Correlation test between the ratings indicate that there is a direct correlation and integration between both tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relationship marketing
  • Performance Evaluation
  • ranking of brokerages
  • Multi-Criteria Decision Making