بررسی بازده در شرکت سرمایه‌گذاری با سه روش مارکو سویچینگ، بازده متقارن و نامتقارن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دکترا مدیریت مالی ،گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق ،تهران ،ایران

2 استاد دکترا مدیریت مالی ،گروه مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد علوم وتحقیقات ،تهران ،ایران.

چکیده

برای بیش از چند دهه تئوری مالی مدرن به عنوان تنها واصلی ترین دیدگاه در بازار سرمایه مبنای اکثر تحقیقات قرار داشته است.ولی وجود بحران های ایجاد شده در دهه های گذشته در اکثر کشورها وهمچنین تحقیقات انجام شده به نظر می رسدکه بسیاری شکست هادر بازارهای مالی ناشی از همین تئوری های مدرن وفرضیات سنتی دربازارها می باشد.بنابراین نیاز به بازنگری دراین تئوری هاوفرضیات به شدت احساس می شود. این دیدگاه نوین که با توجه به تئوری آشوب و علم فر کتال،ایده های نئوکلاسیک را دگرگون گرده وروش ها وواژه های کافی برای توصیف بازار های سرمایه به ما می دهند.در این تحقیق به دنبال بررسی بازده با روش های بازار متقارن ؛نامتقارن ومارکوسویچینگ می باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of return in investment company with three Markov switching model ,symmetric and asymmetric

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Samadi 1
  • F. Rahnamay Roodposhti 2
  • Hashem Nikoomaram 2
1 Department of Accounting, Sargh Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Business Management, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

For more than a decade of modern financial theory as only the most filed comments on the capital market has been the basis of most studies. But the crisis created in the past decade in most countries  and as wll as that many research topic it shows the failure of the modern theory and traditional assumption in fainancial market .
So need to reload this theory strongly felt. This new approach  according to chaos theory and the fractal science ,Has transformed the classical ideas and methods and words are sufficient to describe the capital market to be done.
In this paper , we attempt to introudioced the new approach in fainance. This paper present the mulifractal models of assest return (MMAR). and test   the   investing company return by three method (MS-EGARCH), Multifractal, Symmetric market (GARCH), Asymmetric (EGARCH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Return
  • Symmetric Return
  • Markow Switiching Model(MSM).Fractal Market