ارزیابی آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو جهت پیاده سازی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران

چکیده

امروزه پیامدهای زیست محیطی و جوابگو نبودن منابع کره زمین به ذغدغه اصلی بشر تبدیل شده است. تمام سازمانها از جمله شرکتهای خودروسازی موظفند تا لجستیک معکوس را در فرایندهای خود وارد نمایند، چرا که موظف به پذیرش مسئولیت محصولات برگشتی و دفع مناسب ضایعات می باشند. در این تحقیق برای دستیابی به میزان آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو در پیاده سازی لجستیک معکوس نخست 21 شاخص و 52 زیر شاخص موثر بر پیاده سازی لجستیک معکوس از ادبیات تحقیق استخراج و این شاخص ها به چهار گروه عوامل اطلاعاتی، استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی تقسیم بندی گردیدند. پس از تهیه مدل، بر اساس پرسشنامه اول و دریافت نظرات خبرگان ، میانگین اولویت وزنی (رتبه) عامل های سنجش محاسبه و نرمال سازی گردید. با تعریف 4 عامل تعیین شده به عنوان ورودی، برای هر عامل 3 متغیر زبانی کم، متوسط و زیاد تعریف و 81 قاعده اگر-آنگاه فازی به عنوان پایگاه دانش وارد نرم افزار MATLAB گردید. سپس با استفاده از اطلاعات اخذ شده از پرسشنامه دوم میزان متغیرهای 4گانه محاسبه گردید که با توجه به تابع عضویت تعریف شده در نرم افزار برای متغیرهای ورودی، میزان آمادگی گروه صنعتی ایران خودرو به مجموعه فازی "متوسط" تعلق گرفت. بر همین اساس پیشنهادهایی برای پیاده سازی بهتر لجستیک معکوس در گروه صنعتی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Readiness assessment of Irankhodro industrial group to implement reverse logistics using fuzzy approach

نویسندگان [English]

  • Abbas Fadaei 1
  • Reza Radfar 2
1 Graduate Student in Industrial Management ,Tehran Islamic Azad university science and research Branch Faculty of Management and Economics , Iran
2 Faculty member ofTehran Islamic Azad university science and research . Iran
چکیده [English]

Nowadays, environmental impacts and lack of accountability for human resources of the planet has become the main Concern. All organizations, including automakers are required to enter reverse logistics processes, as they are obliged to take responsibility for the proper disposal of waste products and their return. In this study, to achieve the readiness of Irankhodro in implementing reverse logistics, first 21 index and 52 sub-indicators contributing to the implementation of reverse logistics extracted from the literature and these indicators into four groups, agents, strategic, tactical and operational division were classified. After preparing the model, based on the first questionnaire and get expert opinions, weighted average priority (rank) of measurement was calculated and normalized. Complimentary 4 is designated as input, for each of the 3 linguistic variable low, medium and high-definition and 81 fuzzy rule if-then as a knowledge base into the MATLAB software. Using information obtained from the questionnaire's the 4 variables were calculated according to the membership function defined in an application for input variables, the readiness of Irankhodro Industrial Group fuzzy set "average" was awarded. Accordingly, proposals to implement the reverse logistics in industry group better presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementation Readiness Assessment
  • Reverse logistics
  • fuzzy approach
  • Irankhodro Company