رابطه منفی بین ریسک اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سهام بانک ها در ایران (رویکرد GARCH-M)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این مقاله اثر ریسک اعتباری و ریسک ارز بر بازده قیمتی سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری از نسبت‌های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین ریسک ارز به صورت تغییر در نرخ برابری ریال در مقابل یورو تعریف شده است. داده­ها برای دوره زمانی 1392-1394 به صـورت روزانه با تعداد 648 داده جمـع آوری شده و به وسیله نرم افزار EViews به روش داده­های سری زمانی با استفاده از رویکرد GARCH-M-ARMA مورد  تحلیل قرار گرفته است. طبق یافته­ های تحقیق در نظام بانکی ایران بین ریسک اعتباری و ریسک ارز با بازده قیمتی سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران رابطه منفی وجود دارد و این بیانگر نوآوری این تحقیق می­باشد. همچنین بین ریسک اعتباری و ریسک ارز با ریسک بازده قیمتی سهام بانک­های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار رابطه مثبت وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش بازده قیمتی سهام می‌بایست ریسک اعتباری و ریسک ارز مجموعۀ تحت‌ مدیریت خود را کنترل کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative relationship between credit risk and currency risk with returns of stock prices of banks in Iran(Aproach ARIMA-GARCH-M)

نویسنده [English]

  • Naer Seifollahi
1 Assistant Professor of Management and Economics University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

In this paper, the effect of credit risk and currency risk on return of prices of bank shares listed on the Tehran Stock Exchange has been investigated. Non-Current measuring credit risk of loans to total loans ratio was used. Currency risk as well as changes in the exchange rate against the euro is defined rials. Data for the period 1392-1394 with a total of 648 data was collected on a daily basis, using the software Eviews using time series data using GARCH-M-ARMA approach is studied According to research findings on Iran's banking system between credit risk and currency risk with returns of stock prices listed on the Tehran Stock Exchange Bank there is a negative relationship and the expression of this research is innovation. As well as credit risk and currency risk with the risk-return between the prices of bank shares listed on the Stock Exchange there is a positive relationship. According to the results, we can conclude that the banking system administrators to increase the efficiency of credit risk and currency risk should the stock price set under management control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Risk
  • currency risk
  • stock price return
  • GARCH-M
  • ARMA