ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه‌سازی چند هدفه سبد سهام به وسیله برنامه‌ریزی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع

2 کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع؛

چکیده

مسأله انتخاب سبد سهام، از جمله مسائلی با اهمیت برای سرمایه‌گذاران بورس است بطوریکه با سرمایه‌گذاری بر روی چندین سهام در عوض یک سهم خاص، بتوانند در سطح معینی از ریسک بیشترین بازدهی و با کمترین ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی را بدست آورند. آنچه تا به امروز در محاسبات مالی و در زمینه انتخاب سبد سهام و سرمایه‌گذاری عنوان شده است بگونه‌ای است که سرمایه‌گذاری‌های موجود از لحاظ درجه ریسک و نرخ بازده،  با هدف در نظر گرفتن امکانات مالی و سایر سیاست‌های فراروی خود، اولویت‌بندی شده تا در نهایت پورتفوی مطلوب تشکیل گردد. در اینجا و در شرایطی که فرد سرمایه‌گذار با دارایی‌های متفاوتی روبرو می‌گردد، بایستی در مورد تعداد دارایی‌های انتخابی و میزان سرمایه‌گذاری در هر کدام از آنها، تصمیم‌گیری نموده و در نتیجه به نوعی دچار یک نوع عدم قطعیت در انتخاب‌های خویش می‌گردد. در این پژوهش با در نظر گرفتن مفاهیم فازی در بحث بهینه‌سازی سبد سهام، عدم قطعیت موجود در این مسأله مدلسازی شده است. در ادامه با استفاده از روش بونیسون اولویت بین هر یک از سهام مشخص شده تا از آشفتگی در تصمیم‌گیری کاسته شود و در نهایت با ارائه نیز به دلیل پیچیدگی موجود در مسأله، الگوریتم ترکیبی بر پایه الگوریتم‌های جستجوی همسایگی متغیر و ژنتیک، ارائه و برای اعتبارسنجی با سایر الگوریتم‌های حل مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hybrid meta-heuristic algorithm for multi-objective portfolio optimization by fuzzy programming

نویسندگان [English]

  • Javad Behnamian 1
  • Mohammad Moshrefi 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Msc, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Portfolio selection is one of the problems which is very important for the investors in the exchange market. In order to invest on several kinds of shares instead of a specific one so that they can earn maximum profit through a certain level of risk or have minimum risk with a certain level of profit. What have been introduced concerning financial calculations and the choice of portfolio or selection of an investment up to now, in some ways, determines priority in accordance with degree of risk and rate of return respectively; so that the investor can select his favourite portfolio through financial facilities and other confronting policies. When the investor is faced with different properties, he should make decisions about the number of properties as well as the amount of investment. So in some ways, he faces uncertain decisions in his choices. We are considering fuzzy concepts in the discussion of portfolio selection optimization in order to pursue this uncertainty. Then by using Bonison method, we determine priority and preference among the portfolios so that the investor can decide without confusion and finally through introducing combined metaheuristic algorithm for variable neighbourhood search and genetics, can optimize the resulting model of previous process and comparing it with other solving algorithms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Portfolio
  • Fuzzy Mathematical Programming
  • Bvnysvn Method
  • variable neighborhood search