واکاوی انگیزه های ناشران اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران با رویکرد طراحی اوراق بهادار جدید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هدف و نیاز ناشران از انتشار اوراق بهادار خواه اوراق بدهی و خواه اوراق سرمایه‌ای تأمین مالی می‌باشد و این مفروض هر انتشار اوراق بهاداری خواهد بود؛ لیکن ناشران جهت انتخاب بین این دو دسته اوراق انگیزه‌ها و مشوق‌های گوناگونی دارند که براساس شرایط خود یکی از این دسته اوراق را انتخاب می‌کنند. ناشران در بازارهای مختلف انگیزه ها و نیازهایی جهت انتشار اوراق بهادار دارند که تایید آنها در بازارهای دیگر نیازمند بررسی آنها می باشد. جهت اعتبارسنجی و همچنین کشف انگیزه های گوناگون دیگر ناگزیز از انتخاب روش خبره محور هستیم. متد مصاحبه و تایید خبرگان به دو صورت انجام گرفته است در مرحله اول تایید خبرگان براساس روش گلوله برفی انجام شده است و در مرحله دوم جهت رتبه بندی انگیزه های و همچنین تایید غیر مستقیم آنها از روش تاپسیس (TOPSIS) استفاده شده است. از مجموع 17 انگیزه مستخرج از ادبیات موضوع 3 انگیزه عدم رجوع به ناشر قبل از سررسید،  عدم امکان تغییر تعهدات صاحبان سهام و ایجاد شرایط خاص برای مالکان از نظر خبرگان تایید نشده است. مهمترین عامل انگیزشی برای ناشران اوراق در بازار سرمایه کشور استفاده از منبع دائمی تامین مالی می باشد. سهیم نبودن در سود مازاد شرکت دومین عامل انگیزشی و عدم از دست دادن کنترل شرکت عامل انگیزشی سوم نزد ناشران بازار سرمایه کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of incentives for issuers of securities in the Iranian capital market; Designing new securities approach

نویسنده [English]

  • hamed tajmir
PhD in Financial Management, Imam Sadiq University
چکیده [English]

Issuer's purpose of issuing securities - debt and capital securities – is financing and it will be given each issue of securities; But issuers have different motivations to choose between these two securities, they choose one of these securities based on their circumstances. Issuers in different markets have incentives and needs for issuing their securities. These incentives and needs should be in other markets. Expert-based method is chosen in order to validation and exploring various incentives. Expert's interview and approving method has been done in two ways: Expert's confirmation at the first phase is done by snowball method; And secondly to rank the motivations and also their indirect confirmation is used of TOPSIS method. A total of 17 extracted motivates from the literature, 3 motivates has not been confirmed. The most important motivational factor for the issuers in the country's capital market is using permanent source of financing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Issuer
  • incentive
  • Capital Market
  • Debt Security
  • Equity Security
  • TOPSIS
  • Hybrid Security