ارزیابی شیوه‌های سهامی سرمایه گذاری خارجی در مُدل سلسله‌مراتبی با استفاده از الگوریتم شش مرحله ای تاپسیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از شیوه‌های سرمایه گذاری به ویژه در بازار های بین المللی، سرمایه گذاری پورتفولیو یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سهامی است. سرمایه گذاری پورتفولیو ( خرید اوراق بهادار ) بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، به انواع سهام شرکت، اوراق قرضه، جریان سرمایه بانکی، اوراق تجاری، و اسناد خزانه دولتی تقسیم می‌شود. هدف این پژوهش مطالعه و اولویت بندی روش های سرمایه‌گذاری مبتنی بر خرید انواع اوراق بهادار در مدل سلسله‌مراتبی در بازار های خارجی و با استفاده از تکنیک تاپسیس می‌باشد. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای میان جامعه آماری متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران توزیع و به استناد پاسخ های جامعه آماری، 8 عامل موثر بر سرمایه‌گذاری پورتفولیو استخراج گردید تا در الگوریتم شش مرحله ای تاپسیس مورد استفاده قرار گیرد. عوامل شناسایی شده به ماتریس تصمیم گیری وارد شدند و سپس، شیوه‌های سرمایه‌گذاری پورتفولیو بر مبنای راه حل ایده‌آل اولویت بندی گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد خرید سهام شرکت‌های خارجی نسبت به سایر روش های سرمایه‌گذاری پورتفولیو دارای اولویت منطقی می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Foreign Portfolio Investment in Hierarchical Model based on Topsis Algorithm

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Amini Khiabani 1
 • Karim Hamdi 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Economic, Management, and Administrative Sciences, University of Semnan, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Economic and management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Portfolio or Stock Investment is one of the most important investment methods especially in foreign market. In regulation of Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran, stock investment is classified in 5 different sections including “Stocks of Corporation”, “Bonds”, “Fellow of Banking Capital”, “Trading Securities”, and “Governmental Treasury Bills”. Gathering the data by means of a questionnaire distributed among the target population including managers and experts of the Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran, we investigate on stock investment methods in foreign market in hierarchical model based on Topsis algouritm. Due to the answers gathered from the questionnaire, we identified 8 factors effective on portfolio investment to be used in topsis algorithm. These effective factors was entered to a decision making matrix, using in ranking portfolio investment styles based on ideal solutions technique. Results showed that the corporation stocks is the first and the top priority for international portfolio investors

کلیدواژه‌ها [English]

 • Portfolio or Stock Investment is one of the most important investment methods especially in foreign market. In regulation of Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran
 • stock investment is classified in 5 different sections including “Stocks of Corporation”
 • “Bonds”
 • “Fellow of Banking Capital”
 • “Trading Securities”
 • and “Governmental Treasury Bills”. Gathering the data by means of a questionnaire distributed among the target population including managers and experts of the Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran
 • we investigate on stock investment methods in foreign market in hierarchical model based on Topsis algouritm. Due to the answers gathered from the questionnaire
 • we identified 8 factors effective on portfolio investment to be used in topsis algorithm. These effective factors was entered to a decision making matrix
 • using in ranking portfolio investment styles based on ideal solutions technique. Results showed that the corporation stocks is the first and the top priority for international portfolio investors