راهبرد تجاری تدافعی و اکتشافی، عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سقوط قیمت سهام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

شرکت ها برای موفقیت در عرصه رقابت باید اقدام به پیروی از یک راهبرد تجاری نمایند، یک تقسیم بندی دو راهبرد تدافعی و اکتشافی را پیشنهاد می دهد. در راهبرد تدافعی شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و قیمت است، اما در راهبرد اکتشافی شرکت با انجام نوآوری و هزینه های بالای تحقیق و توسعه، سعی در متمایز ساختن محصول خود از رقبا دارد. اما این رویکرد ریسک سقوط سهام آتی را افزایش می دهد زیرا یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود نگهداشت اخبار بد در داخل شرکت است. با انتشار اخبار بد قیمت سهام دچار افت ناگهانی خواهد شد.
هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر راهبرد تجاری شرکت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است، هچنین انتظار می رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، راهبرد اکتشافی بیشتر ریسک سقوط سهام را افزایش دهد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 117 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 الی 1394 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که راهبرد تجاری اکتشافی ریسک سقوط سهام را افزایش می دهد در حالی که راهبرد تدافعی این ریسک را کاهش خواهد داد. همچنین در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی شدید راهبرد اکتشافی بیش از پیش باعث افزایش ریسک سقوط سهام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prospector and Defender Business strategy, Information Asymmetry, and Stock Price Crash

نویسنده [English]

  • Zohreh Hajiha
1 Associate Professor, Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Firms must follow a business strategy for success in the competition. There are two proposed strategies of Prospector and Defender firms. Defenders aims in decreasing costs and prices, however, prospectors conduct innovation and high level of R&D expenditures and try to differentiate their product from competitors. But this approach increase future Stock Price Crash, because one of causes can lead the firm to crash risk is bad news hoarding within the firm. With issuing the bad news, stock price experiences crash suddenly. 
This paper examines empirically the effect of firm-level business strategies on future stock price crash risk. In the mean time, it is expected in the higher asymmetry information condition, prospect strategy increase crash risk more. To achieve the research’s goals, we selected 117 firms listed in Tehran Stock Exchange as a sample during 2011-2015. To examine research hypotheses we employed multivariate regression with panel data. The finding indicate prospect strategy increase crash risk, however, defend strategy will decrease it. We also found that in the higher asymmetry information condition, prospectors are more prone to increases future crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Strategy
  • Prospector strategy
  • Defender strategy
  • Information Asymmetry
  • and Stock Price Crash